Algemene Voorwaarden 27 juni 2017

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN van de Vennootschap onder Firma Dental Noord, gevestigd te Leeuwarden aan de Wismastate 3 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 51645076

 

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

1.1. De Vennootschap onder Firma Dental Noord, gevestigd te Leeuwarden, zal in deze Algemene voorwaarden worden aangeduid als ‘Dental Noord’.

1.2. Het bepaalde in deze voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen van, al of niet op afstand gesloten overeenkomsten met, leveranties van en werkzaamheden door Dental Noord. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. De Opdrachtgever met wie één maal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op vervolgbestellingen, meerwerkopdrachten en/of nieuwe met Dental Noord te sluiten overeenkomsten.

1.4. Dental Noord is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden

eenzijdig te wijzigen dan wel aan te vullen. Dental Noord zal

Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen.

1.5. Indien, om welke reden(en) dan ook, één of meerdere van de in deze voorwaarden opgenomen bepaling(en) geheel of gedeeltelijk nietig dan wel vernietigbaar is/zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Dental Noord en Opdrachtgever komen overeen om de nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een bepaling die zij overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid zouden hebben gekend.

 

Artikel 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Dental Noord, zowel mondeling als schriftelijk en/of elektronisch, zijn, ook indien daarin een termijn van aanvaarding wordt genoemd, vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan eventuele verschrijvingen, druk, tel- en of zetfouten. Eerdere aanbieding worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe aanbieding.

2.2. Opdrachten, wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van een overeenkomst zijn voor Dental Noord slechts bindend indien en voor zover deze door Dental Noord schriftelijk aan

Opdrachtgever zijn bevestigd. Dental Noord heeft het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van de ontvangst van een door de Opdrachtgever ondertekende kopie van de aanbieding en/of orderbevestiging.

2.3. Voor leveranties, werkzaamheden en/of meerwerkopdrachten waarvoor gezien hun aard en beperkte omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. In dat geval wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Opdrachtgever uiterlijk binnen 3 werkdagen schriftelijk op de onjuistheden heeft gewezen.

2.4. Beschrijvingen, monsters, afbeeldingen en publicaties worden geacht bij wijze van aanduiding de hoedanigheid van de te leveren goederen aan te geven. De geleverde goederen kunnen echter van bovenbedoelde afbeeldingen etc. afwijken. Eventuele afwijkingen geven de Opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren tenzij de afwijking zo groot is dat van de Opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd deze te accepteren.

2.5. Indien er een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Dental Noord en twee of meer natuurlijke- of rechtspersonen zijn deze opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

2.6. Indien de overeenkomst wordt gesloten via elektronische weg zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

2.7 De werking van artikel 6:227b lid 1 BW is tussen partijen uitgesloten. Dental Noord is niet gehouden om voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst langs elektronische weg de in dat artikellid bedoelde informatie aan de Opdrachtgever te verstrekken.

 

Artikel 3 LEVERING

3.1. Alle door Dental Noord genoemde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch deze termijnen zijn niet fataal. Dental Noord is in ieder geval nooit gebonden aan leveringstermijnen, die niet meer gehaald kunnen worden vanwege niet toerekenbare tekortkomingen, waaronder de tekortkomingen als bedoeld in art. 14 van deze voorwaarden.

3.2. Dental Noord is gerechtigd te leveren in gedeeltes. De leveranties kunnen door Dental Noord afzonderlijk worden gefactureerd.

3.3. Het risico van verlies, beschadiging, tenietgaan of achteruitgang door bijvoorbeeld brand, waterschade, ontvreemding, vernieling e.d. voor eenmaal afgeleverde goederen, ook al zijn ze nog niet gemonteerd en/of gefactureerd, is vanaf het moment van aflevering voor de Opdrachtgever.

3.4.  Verzending en transport van Dental Noord naar de Opdrachtgever geschiedt voor risico van Dental Noord.

3.5.  De goederen worden geacht door Dental Noord te zijn afgeleverd en door de Opdrachtgever te zijn ontvangen op het moment van overhandiging door de transporteur aan het adres van Opdrachtgever, of –bij brievenbuszendingen– achterlating in de brievenbus door de transporteur.

3.6.  Indien bij aflevering van de bestelde goederen door Dental Noord blijkt dat, zulks ter uitsluitende beoordeling van Dental Noord, aflevering risicovol geacht mag worden omdat derden in, op of bij het afleveradres nog werkzaamheden uitvoeren c.q. moeten uitvoeren, is Dental Noord gerechtigd, doch nimmer verplicht, niet tot aflevering van de bestelde goederen over te gaan. De gevolgen van een dergelijke gang van zaken, waaronder de extra te maken kosten voor een tweede aflevering, alsook de kosten voor opslag en eventueel noodzakelijke verzekeringen, zijn voor risico en rekening van de Opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Dental Noord ter zake is uitgesloten, tenzij er schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Dental Noord.   

 

Artikel 4 PRIJZEN

4.1. Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2. Alle door Dental Noord opgegeven prijzen worden gefactureerd op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende prijzen.

4.3. Dental Noord is gerechtigd om prijsverhogingen, bijvoorbeeld ten aanzien van grondstoffen, wisselkoersen, materiaal, lonen en/of overheidslasten aan Opdrachtgever door te berekenen. Opdrachtgever is bevoegd om de overeenkomst te annuleren wanneer een dergelijke verhoging(en) samen meer dan 10% van het oorspronkelijke orderbedrag belopen.

4.4. Dental Noord is gerechtigd om indien zaken worden bezorgd en/of gemonteerd en/of geïnstalleerd om bezorg- en/of montagekosten en/of instructie- en/of installatiekosten in rekening te brengen. Bij overeenkomsten met een factuurwaarde onder de  € 500,-- exclusief BTW kunnen tevens de behandelings-, administratie- en/of portokosten bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5. MONTAGEWERKZAAMHEDEN.

5.1. De Opdrachtgever draagt voor eigen rekening en risico zorg dat vóór montage alle daarvoor benodigde aansluitingen voor gas, water, elektriciteit, afvoer, afzuiging, ICT, perslucht, verlichting etc. op de aangegeven posities, conform specificaties en met inachtneming van alle daarvoor geldende (aansluit)voorschriften zijn aangebracht.

5.2. Iedere aansprakelijkheid van Dental Noord voor het door of namens de Opdrachtgever tijdig en naar behoren uitvoeren van de hiervoor bedoelde werkzaamheden is uitgesloten, tenzij er sprake is van schade ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Dental Noord.

5.3.  Indien er met betrekking tot het bepaalde in dit artikel in enigerlei vorm schade en/of extra kosten ontstaan voor Dental Noord, is Dental Noord gerechtigd deze schade en/of extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4.  Dental Noord is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen die hun oorsprong vinden in de door of namens de Opdrachtgever mondeling, schriftelijk of anderszins aangeleverde informatie, zoals informatie over praktijkindeling, bestekgegevens, maatvoering, opstelling, reeds aanwezige apparatuur en dergelijke. Dental Noord mag uitgaan van de juistheden van deze gegevens.

5.5.  Bij verhuizing van apparatuur, zowel intern als extern, is Dental Noord uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade wanneer hem aantoonbaar opzet of bewuste roekeloosheid te verwijten valt.

 

Artikel 6 BETALING EN INCASSOKOSTEN

6.1. Betaling dient plaats te vinden middels bijschrijving op de bank- of girorekening binnen veertien kalenderdagen na de factuurdatum in de overeengekomen valuta, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voornoemde datum is een vervaltermijn. Na het verstrijken van deze vervaltermijn is  Opdrachtgever direct in verzuim. De betaling is tijdig gedaan indien voor het verlopen van de uiterste betaaldatum het gefactureerde bedrag is bijgeschreven op de  bank- of girorekening.

6.2. De Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening  (waaronder begrepen verrekening met (reparatie)facturen van derden), opschorting of gedeeltelijke inhouding van betaling, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3. Dental Noord behoudt zich het recht voor om uitsluitend tegen contante betaling te leveren of om voor aflevering dan wel montage dan wel oplevering gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen.

6.4. Alle door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter afdoening van de opeisbare facturen, te beginnen met de oudste factuur, ook al vermeldt de Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op andere nog openstaande facturen.

6.5. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtgever aan Dental Noord, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling nodig zal zijn, een rentevergoeding verschuldigd ad 1% per maand of een gedeelte daarvan, gerekend vanaf de vervaldatum van de factuur. Indien de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW hoger is, is Opdrachtgever deze hogere rente verschuldigd.

6.6. In aanvulling op art. 6.5 is de Opdrachtgever bij gebreke van tijdige betaling tevens gehouden aan Dental Noord alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht 15% van het verschuldigde bedrag te belopen met een minimum van € 250,00 per incassodossier onverminderd de bevoegdheid van Dental Noord de daadwerkelijke incassokosten te vorderen.

 

Artikel 7 OPSCHORTING EN ONTBINDING

7.1. Dental Noord is te allen tijde gerechtigd de Opdrachtgever te vragen aanvullende zekerheden te stellen voor de nakoming van zijn betalings- en/of afnameverplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst of delen hiervan op te schorten zolang de gevraagde zekerheden niet zijn gesteld.

7.2. Dental Noord is gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt, anderszins zijn verplichtingen niet nakomt of indien Dental Noord reden heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

7.3. Dental Noord is bevoegd de nakoming van de verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst(en) op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: (i) de Opdrachtgever zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt; (ii) de Opdrachtgever surseance van betaling verzoekt bij de Rechtbank; (iii) het faillissement van de Opdrachtgever wordt uitgesproken; (iv) de onderneming van de Opdrachtgever wordt gestaakt/geliquideerd, althans voor een aanmerkelijk deel en (v) de Opdrachtgever door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid verliest over zijn vermogen of delen daarvan.

Alle verplichtingen van de Opdrachtgever worden onmiddellijk opeisbaar en Dental Noord is niet schadeplichtig jegens de Opdrachtgever.

7.4. De gevolgen van opschorting en/of ontbinding, daaronder begrepen de hieruit voortvloeiende schade zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

7.5. Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds geleverde goederen c.q. reeds uitgevoerde werkzaamheden onverlet. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Dental Noord met betrekking tot hetgeen reeds is geleverd c.q. reeds is uitgevoerd, onmiddellijk opeisbaar. Indien Dental Noord de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.6. Dental Noord is gerechtigd alle goederen die eigendom zijn van de Opdrachtgever, maar zich op welke wijze dan ook (nog) binnen de macht van Dental Noord bevinden daar binnen te houden totdat de Opdrachtgever aan al zijn of haar verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens Dental Noord heeft voldaan.

 

Artikel 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1. Dental Noord behoudt zich de eigendom voor van alle aan Opdrachtgever geleverde en te leveren goederen, totdat al hetgeen Dental Noord van de Opdrachtgever te vorderen heeft, volledig is voldaan, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 B.W.

8.2. Door Dental Noord geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden  doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

8.3. Voor het geval de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens Dental Noord, of Dental Noord goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, verleent hij aan Dental Noord reeds bij het sluiten van de overeenkomst een onherroepelijke volmacht om de door hem geleverde en onbetaalde goederen voor rekening van Opdrachtgever terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar deze zich bevinden. Een en ander onverminderd het recht van Dental Noord op verdere schadevergoeding.

8.4. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Dental Noord op te slaan. De Opdrachtgever is tevens verplicht deze goederen te verzekeren tegen branden waterschade en diefstal.

8.5. Opdrachtgever is verplicht Dental Noord per omgaande te informeren, indien derden mogelijk beslag willen (laten) leggen of reeds hebben gelegd op de door Dental Noord geleverde en nog onbetaalde goederen.

 

Artikel 9 INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1. Ten aanzien van alle offertes en overige op de overeenkomst betrekking hebbende stukken of tekeningen, een en ander in de ruimste zin, behoudt Dental Noord zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving op het gebied van intellectuele eigendom. Voornoemde bescheiden blijven derhalve zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend het eigendom van Dental Noord.

9.2.  Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de in artikel 9.1 bedoelde stukken te gebruiken voor enig ander doel dan het tot stand brengen en (laten) uitvoeren van de overeenkomst met Dental Noord.

9.3.  Bij overtreding van het in artikel 9.2 bepaalde verbeurt de Opdrachtgever aan Dental Noord een zonder ingebrekestelling opeisbare boete van € 5.000,00 excl. omzetbelasting en van  
€ 500,00 excl. omzetbelasting voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Dental Noord op volledige schadevergoeding naast en boven de boete en op nakoming van artikel 9.2.

 

Artikel 10 AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Opdrachtgever is verplicht om Dental Noord, ingeval van toerekenbare tekortkomingen van Dental Noord in de nakoming van de overeenkomst, in de gelegenheid te stellen om binnen een redelijke termijn van minimaal één maand de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In dat geval is Dental Noord nimmer tot schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.

10.2. Indien van de Opdrachtgever in redelijkheid niet meer kan worden gevergd Dental Noord nog tot nakoming in de gelegenheid te stellen dan wel Dental Noord definitief in gebreke blijft, is de aansprakelijkheid van Dental Noord voor mogelijk door de Opdrachtgever geleden en aantoonbare schade beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Dental Noord wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico. Eén en ander met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.

10.3 Alle aansprakelijkheid van Dental Noord, behoudens het geval van opzet of grove schuld, voortvloeiende of verband houdende met de opdracht in de breedste zin des woord, is uitgesloten tot het door Dental Noord haar aansprakelijkheidsverzekering uit te keren bedrag (zie lid 2).

Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, de schade niet door de verzekering wordt gedekt of Dental Noord niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid van Dental Noord beperkt tot maximaal 50% van het door Dental Noord aan de Opdrachtgever gefactureerde en door Opdrachtgever aan Dental Noord betaalde bedrag exclusief Omzetbelasting voor het geleverde goed of de verleende dienst waarmee het schadeveroorzakende feit in direct verband staat en, bij gebreke van zo een verband, tot maximaal € 5.000,00. 

10.4. De aansprakelijkheid van Dental Noord voor schade die in het voorkomende geval buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering valt is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Dental Noord. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder doch niet uitsluitend voor; indirecte schade – waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade of schade wegens omzetverlies, gederfde winst – , vertragingsschade, schade wegens verlies van digitale gegevens dan wel andere schade direct dan wel indirect voortvloeiende of verbandhoudende met de tussen Opdrachtgever en Dental Noord gesloten overeenkomst(en).

10.5. Indien de Opdrachtgever, een Opdrachtgever is in de zin van artikel 6:236 en 6:237 Burgerlijk Wetboek, dan wel in redelijkheid geacht wordt dat de uitsluiting van de aansprakelijkheid zoals verwoord in artikel 10.1, 10.2, 10.3 of 10.4 vernietigbaar dan wel nietig is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Dental Noord op die overeenkomst betrekking hebbende gefactureerde bedrag.

10.6.  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is steeds, dat de Opdrachtgever een volgens hem aan Dental Noord toe te rekenen tekortkoming alsmede de daaruit voortvloeiende schade onverwijld schriftelijk aan Dental Noord heeft gemeld.

 

Artikel 11 ONDERZOEK, RECLAME EN GARANTIE

11.1. Bij de levering dient Opdrachtgever het geleverde te controleren op eventuele beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen en/of gebreken. Zichtbare tekorten en/of gebreken dient Opdrachtgever binnen 72 uur na ontvangst te melden middels een aangetekend schrijven dan wel middels vermelding op de  afleveringsbon en/of de vervoersdocumenten, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt al hetgeen geleverd is in goede staat te hebben ontvangen.

11.2 Niet zichtbare beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen of gebreken dienen binnen 8 dagen nadat de Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan Dental Noord kenbaar te worden gemaakt op straffe van verval van elke aanspraak terzake.

11.3. Onverlet het voorgaande zijn aanspraken voortvloeiende uit een levering uiterlijk vervallen na verloop van 3 maanden na aflevering.

11.4. Het recht op garantie/reclame vervalt indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet of niet naar behoren zijn opgevolgd, de geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld c.q. zijn gebruikt of het gebruik van de geleverde goederen niet in overeenstemming is met de (wettelijke) voorschriften. Voorts bestaat geen recht op garantie indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of als er veranderingen aan de geleverde zaken zijn aangebracht door derden of als de geleverde goederen zijn (door)verkocht of anderszins zijn overgedragen aan derde(n).

11.5. Iedere aanspraak tot herstel van de goederen en/of vervanging van de goederen, uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst vervalt 1 jaar na de levering, tenzij schriftelijk een afwijkende termijn is overeengekomen, in welk geval verval intreedt door verloop van die afwijkende termijn.

11.6. De door Dental Noord geleverde goederen zijn nimmer aan een verdergaande garantie onderworpen dan de garantie die Dental Noord zelf heeft verkregen van degenen van wie hij de desbetreffende goederen heeft betrokken.

11.7.  Uitgesloten van garantie zijn onderdelen van rubber en glas, lampjes, sensoren, filters, zeefjes, slangen en roterend instrumentarium.

11.8.  De Opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord dat Dental NOord, ter verkrijging van de in dit artikel genoemde garantie, de NAW-gegevens van de Opdrachtgever en de productgegevens van de geleverde goederen doorgeeft aan de fabrikant c.q. haar eigen leverancier.

11.9.  Producten kunnen alleen met toestemming van Dental Noord geretourneerd worden. Creditering van geretourneerde producten is alleen mogelijk indien deze producten zich in de originele, onbeschadigde en onbeschreven verpakking bevinden, deze retourproducten verzonden zijn in een voor transport geschikte verpakking die goed is afgesloten en de geretourneerde producten voor wederverkoop geschikt zijn. Voor retourproducten met een expiratiedatum geldt aanvullend dat deze producten tenminste nog één kalenderjaar houdbaar moeten zijn. Voor geneesmiddelen (RVG producten) geldt dat deze nimmer geretourneerd mogen worden.

11.10.  Ingevolge artikel 7.2 van deze voorwaarden is Dental Noord gerechtigd om de nakoming van haar garantieverplichtingen op te schorten totdat de Opdrachtgever zelf al zijn verplichtingen jegens Dental Noord is nagekomen.

 

Artikel 12 VRIJWARING

12.1. De Opdrachtgever vrijwaart Dental Noord van vorderingen of aanspraken van derden ter zake van enig feit, waarvoor  aansprakelijkheid jegens Dental Noord in deze voorwaarden is uitgesloten.

 

Artikel 13 DERDENBEDING

13.1 Alle bedingen betreffende de uitsluiting van de aansprakelijkheid van Dental Noord zijn mede bedongen ten behoeve van degenen die in dienst zijn van Dental Noord en van derden voor wier handelen dan wel nalaten Dental Noord aansprakelijk kan zijn.

 

Artikel 14 OVERMACHT

14.1. in het geval een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) –  zijnde alle van buiten komende oorzaken waarop Dental Noord geen invloed kan uitoefenen, voorzien of onvoorzien, waardoor Dental Noord de overeenkomst niet tijdig of niet zonder bovenmatig bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren. Hieronder wordt mede verstaan werkstakingen en ziekte en/of ongeval van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers/vennoten – kan Dental Noord haar verplichtingen zonder tussenkomst van de rechtbank met 6 maanden opschorten.

14.2. Indien de opschorting vanwege een niet-toerekenbare tekortkoming langer voortduurt dan zes maanden hebben partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

14.3. Dental Noord is niet aansprakelijk indien de ontbinding/opschorting het gevolg is van een in dit artikel genoemde omstandigheid en dezer niet toerekenbaar is aan Dental Noord. In andere gevallen is schade beperkt conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden.  

 

Artikel 15 UITSTEL OF ANNULERING LEVERING

15.1. Indien een overeenkomst door de Opdrachtgever wordt geannuleerd of als gevolg van een aan de Opdrachtgever toe te rekenen oorzaak wordt ontbonden, is Dental Noord gerechtigd van de Opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen, die minimaal 25% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie exclusief BTW beloopt.

15.2. Bij uitstel van een leverantie op verzoek van de Opdrachtgever of als gevolg van een aan de Opdrachtgever toe te rekenen oorzaak is Dental Noord gerechtigd van Opdrachtgever een vooruitbetaling van 50% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie en een rentevergoeding van het restbedrag te vorderen vanaf de datum, waarop de leverantie volgens de overeenkomst had moeten plaatsvinden. Eventuele kosten die voortvloeien uit dit uitstel, waaronder stallingskosten en kosten gemaakt om zaken deugdelijk te verzekeren, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 16 TOEPASSELIJK RECHT

16.1. Op alle geschillen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2. De rechtbank Noord Nederland, locatie Leeuwarden is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van alle geschillen, voortvloeiende en verbandhoudende met aanbiedingen en overeenkomsten tussen Dental Noord en een Opdrachtgever, hoe ook genaamd en in de ruimste zin.

 

Leeuwarden, 27 juni 2017.